Riktlinjer för hantering av personuppgifter (Personuppgiftspolicy)

Denna personuppgiftspolicy avser att informera dig om IVL Svenska Miljöinstitutets (IVL eller vi) behandling av dina personuppgifter. Vi är personuppgiftsansvariga för hantering av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i dessa riktlinjer. Vi vill på ett transparent och tydligt sätt förklara hur vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet och vilka verksamhetsmoment som kräver att vi samlar in personuppgifter samt vad som är frivilligt. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned.

Vi arbetar aktivt med skydd för dina personuppgifter och värdesätter din integritet högt!

Omfattning av dessa riktlinjer

Dessa riktlinjer syftar till att informera dig om hur, varför och när vi behandlar dina personuppgifter, i enlighet med det som du har rätt till enligt artikel 12-14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Vi har inkluderat information om de behandlingar av dina personuppgifter som är mest ingripande, mest förvånande samt vanligast förekommande. Detta för att du ska få en så god förståelse som möjligt av vår hantering utan att riskera informationsutmattning. Är du intresserad av att veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss via våra kontaktuppgifter längre ner.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Studie om utsläpp av klimatgaser från godstrafiken

 • IVL genomför under perioden 2024-08-20 till 2024-09-30 en studie som undersöker hur mycket utsläpp av klimatgaser som godstrafiken in till centrala Stockholm orsakar idag. Genom att samla in uppgifter om vilka fordon som kör på Hornsgatan skapar vi en möjlighet att beräkna effekten av olika regleringar av trafiken, såsom t.ex. miljözon klass 3.
 • Mätutrustningen (som är en form av en kamera) på Hornsgatan registrerar varje passerande fordons registreringsnummer. Från fordonsregistret erhålls därefter information om fordonet som t.ex. om det är en personbil eller lastbil, om det ägs av en privatperson eller ett företag och vilken typ av kombination av motor och bränsle det använder.
 • Uppgift om registreringsnummer kan kopplas till privatpersoner som äger fordonet och därmed erhålls förarens personuppgifter.
 • Kamerabevakningen kan också medföra att även andras personuppgifter samlas in rörande personer som också fångas upp av kameran, t.ex. andra förare av bilen eller andra personer i fordonet som inte är ägare men också andra trafikanter. Då är det fråga om bilder på sådana personer som fångas upp av kameran.
 • I vår analys används endast data om fordon som
 1. ägs och brukas av företag/organisationer och samtidigt
 2. är ett fordon registrerat som lastfordon eller som ett tungt fordon (vikt över 3500 kg).
 • Samtliga inhämtade uppgifter om övriga fordon, t.ex. motorcyklar och personbilar samt alla typer av fordon som ägs eller brukas av privatpersoner, raderas före vår analys. Därmed raderas alla uppgifter om ägare av sådana fordon.
 • Samtliga övriga personers personuppgifter som kan komma att fångas upp av kameran, raderas också före vår analys. Den raderingen sker innan vi får uppgifterna från personuppgiftsbiträdet (se nedan), dvs. vi erhåller inte ens sådana uppgifter.
 • Behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvariges berättigade intressen att genomföra nämnda studie.
 • Alla personuppgifter kommer raderas så snart som möjligt, dock senast 2024-09-30.
 • Vid hantering av personuppgifter finns rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet (se nedan).

Personuppgiftsbiträde

Vi har anlitat Edeva AB, Org.nr. 556781-8769, Gjuterigatan 1D, 583 73 Linköping, som personuppgiftsbiträde och som kommer att för vår räkning samla in personuppgifter och dela dem med oss, alternativt radera dem enligt ovan.

Vem delar vi dina uppgifter med

För att skapa rätt underlag för vår studie och därmed sortera bort de uppgifter som inte behövs som ovan beskrivits, kommer vi att dela insamlade uppgifter med Transportstyrelsen.

 

Dina rättigheter

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt GDPR. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss, se kontaktinformation i slutet av dessa riktlinjer. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter.

Vänligen notera att IVL alltid kommer att göra en kontroll av din identitet för att säkerställa att information om dig lämnas till dig och ingen annan.

Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta. Det finns undantag och dem har vi försökt beskriva så väl som möjligt. Om din begäran inte är möjlig att tillgodose fullt ut kommer vi att informera dig tydligt om varför.

Rätt till tillgång. Du har rätt att få bekräftelse på huruvida IVL behandlar personuppgifter om dig, och om så är fallet kan du få en kopia av dina personuppgifter samt även kompletterande information avseende IVL:s behandling av dina personuppgifter.

Rätt till rättning. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att begära att IVL raderar dina personuppgifter, utan onödigt dröjsmål. Notera att det är inte alltid möjligt för oss att radera dina personuppgifter, utan vi kan tillmötesgå sådan begäran helt eller delvis i följande situationer:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;
 • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
 • du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

 

 • riktigheten av personuppgifterna är under utredning;
 • behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;
 • IVL behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

Rätt till dataportabilitet. Om uppgifterna kommer från dig, vår behandling av dem sker med stöd av ditt samtycke eller i syfte att fullgöra ett avtal med dig, samt att uppgifterna hanteras digitalt, har du rätt att få ut dessa personuppgifter från oss i ett maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Generell rätt att invända. Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på IVL:s intresseavvägning (”berättigade intresse”). Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. I annat fall kommer vi upphöra att behandla personuppgifterna för det ändamålet.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer IVL inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet avseende IVL:s behandling av dina personuppgifter. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och deras kontaktuppgifter hittar du här. Om du har synpunkter eller frågor på våra behandlingar ser vi dock gärna att du vänder dig till oss i första hand, så att vi får en chans att hjälpa dig och besvara dina frågor.

Kontakta oss

IVL Svenska Miljöinstitutet
Org. nr 556116-2446
100 31 Stockholm
E-post: susanna.edrud@ivl.se (dataskyddsombud)
Tel: 010-7886871

Eller via e-post till: sebastian.backstrom@ivl.se (projektet)

 

Versionshistorik

Vi kan komma att göra ändringar i våra riktlinjer för skydd av personuppgifter avseende nämnda studie. Den senaste versionen av våra riktlinjer finns alltid på denna webbplats.

Tack för att du tog dig tid att ta del av vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter!