Dashboard
Utvärdering av Actibump i Uppsala
Effekt på hastighet, väjningsbeteende och buller
Trivector Traffic har genomfört en oberoende utvärdering av Actibumpinstallationen i Uppsala. I bilagan finns resultaten från buller och vibrationsmätningarna. De statisktiskt signifikanta resultaten är i korthet:
  • Medelhastigheten har sjunkit med 5,5 km/h.
  • 85-percentilen gick från 40 km/h till 32 km/h.
  • Innan installationen körde 75 % av förarna över 30 km/h, efter installationen var det bara 21 %.
  • Andelen förare som lämnade företräde för gående vid övergångsstället där installationen gjorts gick från 51 % till 72 %.
  • Bullernivån sjönk från 69,2 dBA före till 65,4 dBA efter installation (ekvivalentnivå över hela dygnet).
  • Antalet utslag på vibrationsmätaren för mätning av markvibrationerna har ökat i antal men inte i styrka efter installationen och påverkar därför inte omkringliggande fastigheter nämnvärt.
Utvärdering Bilaga 1