Dashboard
Malmös utvärdering
av tre Actibumpinstallationer i Malmö stad
Malmö stads gatukontor har utvärderat sina tre första Actibumpinstallationer. Rapporten och bilagan om buller och markvibrationer finns att läsa här. Deras slutsatser i korthet:

 • Hastigheten har sjunkit till den skyltade ±3 km/h på samtliga platser.

 • Markvibrationerna ligger gott och väl under gränsen för måttlig störning.
 • Bullret har sjunkit under alla delar av dygnet, utom morgonperioden.
 • Topphastigheterna har sjunkit.
 • Andelen bilister som väjer för gående har ökat.

 • Övriga slutsatser:


 • För busstrafik och ambulanstransporter/-utryckning innebär Actibump stora komfort- och framkomlighetsvinster samt minskat slitage på fordon och en skonsammare arbetsmiljö för förare.
 • Allmänheten är övervägande positiv.
 • Minst hälften av de som körde för fort vid detekteringen sänkte hastigheten innan de passerade Actibump.
 • Ju mer vana bilisterna blev, desto fler körde lagligt -så att luckan inte fälldes alls.
 • Malmös gatukontor överväger att ta bort signalregleringen och enbart ha kvar Actibump på en av platserna.
 • Malmö stad väljer platser där Actibump väljs framför gupp med omsorg och prioriterar stråk med mycket busstrafik.
Utvärdering Bilaga 1